Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Pripomienkové konanie k územnému plánu hl. m. SR Bratislavy

Pripomienkové konanie k územnému plánu hl. m. SR Bratislavy
Magistrát hl. m. Sr Bratislavy spustil verejné pripomienkové konanie k Návrhu zmien a doplnkov 07 k územnému plánu hl.m. SR Bratislavy.  

Magistrát hl. m. SR Bratislavy spustil verejné pripomienkové konanie k Návrhu zmien a doplnkov 07 k územnému plánu hl.m. SR Bratislavy.

Kompletný materiál k zmenám a doplnkom 07 na preštudovanie, ako i POSTUP PRI ZASIELANÍ PRIPOMIENOK VEREJNOSŤOU, ktoré končí 18.12.2020.

Dňa 19. 11. 2020 (štvrtok) od 9.00 h. sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine uskutoční online verejná prezentácia materiálu, na ktorej bude poskytnutý odborný výklad k nosným témam návrhu ZaD 07.

Na online prezentáciu sa pripojíte kliknutím na odkaz https://www.bigmarker.com/metropolitny-institut-bratis/Zmeny-a-doplnky-zemn-ho-pl-nu-07-verejn-onlineprerokovanie , kde budú zverejnené aj informácie o možnosti a spôsobe zapojenia sa do diskusie.

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa prezentácie, nezabudnite sa vopred zaregistrovať na vyššie uvedenom linku.

Kompletné materiály TU.

Verejnosť môže uplatniť pripomienky písomnou formou v termíne do 18.12.2020 vrátane, na adresu:

  • Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, alebo
  • elektronickou poštou na adresu: uzemnedokumenty@bratislava.sk

Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii. (Zdroj: Magistrát)