Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Postavenie a pôsobnosť miestneho úradu

1. MÚ je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva (ďalej len „MZ“) a starostu. MÚ nemá právnu subjektivitu. Jeho organizačnú štruktúru určuje starosta. MÚ zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh MZ a starostu, ako aj ďalších orgánov zriadených MZ v rozsahu tohto organizačného poriadku.


2. MÚ riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta. Prednosta MÚ je zamestnancom MČ, ktorého na dobu neurčitú menuje a tiež odvoláva starosta. Starosta na návrh prednostu MÚ určuje podrobnú náplň činnosti jednotlivých zamestnancov MČ.


3. MÚ :
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov MČ, je podateľňou a výpravňou písomností MČ,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MZ, miestnej rady (ďalej len „MR“) a komisií MZ,
c) zabezpečuje po materiálnej, organizačnej a technickej stránke prípravu a rokovanie MZ, MR a komisií MZ,
d) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí MČ vydávaných v správnom konaní,
e) vykonáva nariadenia MČ, uznesenia MZ, MR a rozhodnutia starostu,
f) vykonáva všetku agendu zabezpečujúcu výkon samosprávy MČ,
g) zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu, prenesených na MČ príslušnými zákonmi,
h) pri plnení svojich úloh spolupracuje s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a územne príslušnými orgánmi štátnej správy,
i) vytvára podmienky aj pre prácu sekretariátu starostu,
j) usmerňuje po odbornej stránke organizácie zriadené MČ.


4. Špecifické postavenie samostatného oddelenia v MČ majú organizačné útvary zabezpečujúce plnenie úloh štátnej správy prenesenej na MČ, architekt MČ, miestny kontrolór, poradca starostu a tlačový tajomník MČ:
a) matričný úrad, ktorý je riadený starostom,
b) stavebný úrad, ktorý je riadený starostom,
c) spoločný školský úrad, ktorý je riadený starostom,
d) referát evidencie obyvateľstva a zmlúv, ktorý je riadený starostom,
e) architekt MČ, ktorý je riadený starostom,
f) poradca starostu, ktorý je riadený starostom,
g) tlačový tajomník MČ, ktorý je riadený starostom,
h) miestny kontrolór, ktorý je po stránke výkonu svojej kontrolnej činnosti riadený MZ a po stránke pracovnoprávnej (plnenie práv a povinností zamestnanca a vedúceho zamestnanca) riadený starostom.